ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z materiałów umieszczonych na portalu edukacyjnym Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA dostępnym pod adresem https://e-szansa.pl
 2. Osoba korzystająca z treści zamieszczonych na portalu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Podmiotem oferującym treści na portalu edukacyjnym oraz prowadzącym portal jest: Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów.

ROZDZIAŁ II
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Prawa autorskie do treści publikowanych na portalu edukacyjnym Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA posiada podmiot prowadzący platformę oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów na stronach portalu.
 2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, logotypy, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na stronach portalu, jak również szata graficzna portalu oraz wybór i układ prezentowanych treści.
 3. Jeżeli inaczej nie stanowi Regulamin danego zdarzenia edukacyjnego, wszelkie materiały opublikowane na portalu można kopiować, przechowywać oraz upowszechniać i publicznie odtwarzać zgodnie z licencją Creative Commons, Uznanie autorstwa – Użycie
  niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/).
 4. Wykorzystanie materiałów portalu do celów komercyjnych i na zasadach innych niż określa to punkt wyżej, wymaga każdorazowo pisemnej zgody podmiotu prowadzącego portal.

ROZDZIAŁ III
KORZYSTANIE Z PLATFORMY

 1. Korzystanie z portalu edukacyjnego Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest bezpłatne.
 2. Portal nie udostępnia możliwości rejestrowania konta.
 3. Portal korzysta z serwisu do komentowania Hyvor Talk. Wszystkie komentarze są moderowane. W celu zostawienia komentarza należy podać swoje imię i adres email bub zarejestrować się na platformie Hyvor Talk. W komentarzach zabrania się: propagowania treści niezgodnych z prawem, używania wulgaryzmów, stosowania mowy nienawiści, nawoływania do nienawiści i przemocy. Komentarze muszą dotyczyć konkretnego materiału edukacyjnego zamieszczonego na platformie i odnosić się w sposób konstruktywny do jego treści. 
 4. Podmiot prowadzący portal zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na portalu edukacyjnym. Osobom korzystającym nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
 5. Pytania i uwagi dotyczące platformy należy kierować na adres: kontakt@szansa.glogow.pl.

ROZDZIAŁ IV
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Polityka prywatności umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA ma zastosowanie w przypadku korzystania z portalu.
 2. Portal wykorzystuje serwis Hyvor Talk jako platformę do komentowania. Komentarze i inne wymieniane dane są bezpiecznie przechowywane w systemie Hyvor Talk. Twoje dane osobowe (imię i adres email - jeśli zdecydujesz się komentować jako gość/gościni) będą przetwarzane i przekazywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z ich polityką prywatności.
 3. Strona wykorzystuje Vimeo player, w celu udostępniania video. Vimeo może dostarczać dane dotyczące ilości odtworzeń video. Osadzony odtwarzacz wideo Vimeo korzysta z plików cookie, które są niezbędne do korzystania z odtwarzacza wideo. Serwis nie używa plików cookie stron trzecich służących do analizy lub reklamy. 
 4. Strona wykorzystuje narzędzie Descript w celu odtwarzania materiałów dźwiękowych. Descript dostarcza informacje na temat ilości odtworzeń materiału dźwiekowego. 
 5. Portal korzysta z otwartej analityki internetowej, która nie śledzi osób korzystających z zasobów portalu (Plausible). Przekazuje tylko anonimowe dane w celach statystycznych. 

ROZDZIAŁ V
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Podmiot prowadzący portal edukacyjny dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania portalu oraz zobowiązuje się do udzielenia osobom korzystającym pomocy w korzystaniu z portalu, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania portalu.
 2. W przypadku zauważenia niewłaściwego działania portalu, osoba korzystająca powinna powiadomić o tym fakcie Administratora (kontakt@szansa.glogow.pl), w miarę możliwości załączając zrzuty ekranowe i inne istotne informacje mogące pomóc w usunięciu przyczyny błędu.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu prosimy przesyłać na adres: kontakt@szansa.glogow.pl
 2. Podmiot prowadzący portal zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach portalu.

Logo operatora